<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ensiapu tapahtumassa

Ensiapu on tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta.  Tapahtuman järjestäjä on vastuussa siitä, että tapahtumassa on riittävä ensiapuvalmius ja ensiavusta on tehty suunnitelma osaksi pelastussuunnitelmaa.

Ensiapuhenkilöstö

Tarvittavan ensiapuhenkilöstön määrä riippuu tapahtuman suuruudesta, riskiarviosta ja yleisömäärästä. Suuntaa-antavista tapahtuman ensiapuhenkilöstömääristä voidaan sanoa seuraavasti:

  • Pienen riskin tapahtuma (muutama sata henkeä), suositus ensiapuhenkilöstölle on noin 1-3 henkeä.
  • Vähäisen riskin tapahtuma (alle 3000 henkeä), jonka tapahtuma-alue on helposti hallittavissa, suositus on noin 3-5 henkeä.
  • Ilmeisen riskin tapahtuma (3000-10 000 henkeä), jossa on jo selkeitä riskitekijöitä, suositus ensiapuhenkilöstölle on yli 10 henkeä.

Ensiapuhenkilöstöllä tulee olla suoritettuna ensiavun tasot EA1 ja EA2.

Ensiavun suunnittelu

Ensiavusta tulee tehdä suunnitelma osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa. Suunnitelmaa varten järjestäjän tulee selvittää ensihoitoalueen nykyinen ensihoitovalmius, sekä kunnan terveyskeskuksen ja päivystävän sairaalan ensiavut ja niiden valmiudet.

Tapahtumalle tulee nimetä turvapäällikkö. Turvapäällikön vastuulla on huolehtia avun hälyttämisestä tapahtuma-alueella ja laatia yhdessä pelastus- ja ensihoitoviranomaisten kanssa ensiapuryhmille ja mahdolliselle muulle tapahtuman henkilökunnalle ensiavun ja ensihoidon hälytysohjeet. Laadittu suunnitelma ensiavun osalta tulee käydä läpi kaikkien ensiapuun osallistuvien kanssa ja ainakin osittain mahdollisesti myös koko tapahtuman henkilöstön kanssa. Erityisen tärkeässä roolissa on avun hälyttäminen, avuntarpeen havainnointi ja niihin liittyvät toimintatavat tapahtuman aikana.

Ensiapuorganisaatiosta pitää olla nimetty oma vastuullinen johtaja, johon koko muulla ensiapuhenkilöstöllä on tarvittaessa suora yhteys. Ensiapuryhmät voivat olla partioivia, mutta suuremmissa tapahtumissa (yli 200 hlö) vähintään yhden ryhmän on muodostettava kiinteä ensiapupiste. Ensiapupisteessä tulee olla lepopaikkoja sekä laajempi varustus kuin kiertävillä ryhmillä.

Mikäli kyseessä on suuren kokoluokan tapahtuma, tulee jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen, jotta he voivat tarvittaessa nostaa ensiavun valmiuksia tapahtuman ajankohtana. Jos tapahtumassa on erityinen tapaturman vaara, tulee järjestäjän ottaa yhteyttä vähintään kuukausi ennen tapahtumaa enshihoitokeskuksen ensihoidon vastuulääkäriin. Vastuulääkäri voi edellyttää esimerkiksi lääkärin paikallaolon tapahtumassa tai korkeampaa ensihoitovalmiutta, jolloin järjestäjän tulee varmistaa riittävä henkilöstö.

Tapahtuman aluekartta tulee toimittaa sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselle. Aluekartasta tulee käydä selkeästi ilmi, mistä lisäapu ja ambulanssit saadaan tuotua alueelle. Opiskele lisää tapahtuman turvallisuudesta Liveton Tipsit Tuottajille jaksosta täältä. Lataa myös Liveton Onnistuneen Tapahtuman perusteet opas:

Lataa opas